top of page

שירותי אבחון והערכה בשפ״ח

מטרת האבחון והערכה היא להעמיק הבנה בנוגע למצבו של הפרט או של המערכת, לשם

מתן מענה רגשי, חברתי ולימודי מיטבי.

 

חשוב להדגיש כי לא בכל מצב יש הכרח באבחון, וקיימות דרכים נוספות להתבונן ולהעריך קשיים

וחוזקות.

 

האבחון ייערך בהתאם לשיקולי המערכת והכוונת הפסיכולוג החינוכי.

 

ישנם מספר סוגי אבחון הניתנים במסגרת השירות הפסיכולוגי:

 

  1. אבחון פסיכולוגי - אבחון מצבו הרגשי של הילד או הנער. נדרש במצבים בהם אין הבנה מלאה לגבי קשיים בתפקודו של הילד או הנער ויש צורך בהעמקה, על מנת להבין את התמונה הרגשית הכוללת של הילד.   
     

  2. אבחון פסיכודידקטי - אבחון כוללני המשלב את התחום הדידקטי והפסיכולוגי. האבחון כולל הערכה של היכולת השכלית של הילד תוך התייחסות לממדים הרגשיים, ומספק תמונה אינטגרטיבית ביחס ליכולות הילד ולקויות. אבחון פסיכודידקטי נדרש גם לקראת עלייה לוועדות שילוב וכן וועדות השמה והתאמות בדרכי הבחנות. 
     

  3. אבחון בשלות - אבחון מידת מוכנותו של תלמיד גן חובה לעלות לכיתה א', מבחינה לימודית, התפתחותית, חברתית ורגשית.
     

  4. אבחון מערכתי - הערכת המסגרת החינוכית בהיבטים ארגוניים-מערכתיים, מתוך מטרה להבין את יחסי הגומלין בין הילד לבין המערכת, להניע תהליכים, לשפר תוצרים ולהגביר שביעות רצון של תלמידים, הורים ואנשי צוות.

שירותים אבחון והערכה בשפ״ח דרום השרון
bottom of page