top of page

הכשרת סייעות

תכנית תהליכית תלת שנתית, המועברת על ידי צוות הפסיכולוגים של הגיל הרך במסגרת השירות
הפסיכולוגי.

מטרת ההכשרה: העצמת סייעות הגן, במטרה למקסם את פוטנציאל התרומה של הסייעת כחלק בלתי נפרד
מהמסגרת הגנית, כאיש מקצוע המסייע למנהלת הגן.
 

התכנית כוללת:

  1. ימי עיון בנושאים הנוגעים להיבטים התפתחותיים של ילדי הגיל הרך, התנהלות צוותית ושיפור
    מיומנויות חינוכיות-טיפוליות בקרב סייעות הגנים.
     

  2. קבוצה תהליכית, המדגישה עבודת צוות, שיתוף בכלים מקצועיים, וחלוקת מידע בין מקצועי.

הכשרת סייעות
bottom of page