top of page

התערבות במצבי חירום ובשעת משבר

במצבי חירום ומשבר, מספק השירות הפסיכולוגי החינוכי מענה ישיר וכן מקיים  קשר עם

גורמי רווחה וחינוך בתחום המועצה, על מנת לספק מענה מיטבי לכלל הציבור הנתון במצוקה.

קיימים מספר מצבים בהם השירות הפסיכולוגי החינוכי מעורב:

1. מצבי חירום ברמה לאומית (מלחמה, טרור, אסון טבע).
 

2. מצבי חירום ברמה מועצתית (תאונה, מוות או מחלה במשפחה, מצבי משבר קהילתיים).
 

3. מצבי חירום ברמה פרטנית (משבר אישי, התנהגות סיכונית)

התערבות במצב חירום ובשעת משבר
bottom of page