top of page

תכנית א.י.ל 

״אני יכול להצליח״

בניית תפקודים ניהוליים לילדים ומתבגרים
תוך התמקדות בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) הינה תכנית הדגל של היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב. התכנית
מספקת לאנשי חינוך, לתלמידים ולהורים כלים המקדמים ומפתחים את התפקודים הניהוליים, בהתאם
לגיל ולשלב ההתפתחותי.

הידע ההמחקרי מצביע על קשר הדדי בין תהליכי למידה, קשרים עם אחרים ומצב רוח.
בתכנית א.י.ל מתבצע תהליך של הקניית אסטרטגיות יעילות לשיפור התפקוד בכל אחד מהתחומים.

את התכנית הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן-רובין. מתוך הניסיון שהצטבר בשנות העבודה במרפאה
ללקויות למידה במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, ומתוך המחקר, התפתחה ההבנה כי יש לבסס
את מודל העבודה על מס' צירים מרכזיים:

א. התייחסות אינטגרטיבית לקשר ההדדי בין היבטים רגשיים להיבטים לימודיים.

ב. מיקוד בהקניית מיומנויות הבונות גורמי הגנה וחוסן המקדמים התפתחות טובה לאורך מעגל החיים.

ג. חשיבותו וכוחו של קשר בינאישי.

ד. חשיבות הקשר ההדדי בין מחקר לשדה (תרגום ידע מחקרי לעבודה יישומית).

 

בנוסף לצירים תיאורטיים-ישומיים אלו, התפיסה שמנחה את פיתוח תכנית א.י.ל הינה שכדי להוביל שינוי משמעותי, יש לגייס לצורך התהליך את הגופים המרכזיים הפועלים בתחום. 

מתוך תפיסה זו נעשתה פנייה לאגף לקויות למידה וקשב, שפ"י, משרד החינוך, לקרן למפעלים מיוחדים באגף הקרנות של המוסד לביטוח לאומי, לעיריות ולרשויות מקומיות. גופים אלו והאנשים העומדים בראשם, הפכו לשותפים מלאים וקידמו את ההבנה אודות צרכי מערכת החינוך וכיצד ניתן לפתח את מודל העבודה באופן אקולוגי ובר-קיימא, התואם צרכים של מגזרים שונים בחברה הישראלית. 

 

בשלב הראשון נבנה מודל לעבודה פרטנית-משפחתית ולעבודה מערכתית-בית ספרית, לתלמידי חט"ב המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב. 

בהמשך, מתוך המשוב שעלה מאנשי החינוך ומהמשפחות, וממצאי המחקר המלווה את התכנית, התפתחה ההבנה כי הבסיס התיאורטי ותרגומו היישומי, מתאימים לכלל התלמידים ולא רק לאלו המתמודדים עם לקויות למידה וקשב. 

 

מתוך כך תכנית א.י.ל התפתחה לתכנית מניעה והתערבות, לכלל התלמידים, מגן חובה ועד כתה ט'. כאמור, מטרת העל של תכנית א.י.ל הנה קידום תפקוד רגשי-חברתי-לימודי של כלל התלמידים תוך מיקוד בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.  בכל שכבת גיל לתכנית מטרות ייעודיות, בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד ומאפייניו האישיים. 

גן חובה: הקניית מיומנויות לקראת הכניסה לביה"ס.


התכנית מותאמת באופן ייחודי לכל קהילה, בי"ס, מורה, תלמיד ומשפחתו.

תכנית א.י.ל
bottom of page