top of page

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח דרום השרון) 
מטרות ויעדים

Heart & Hands

השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו גוף ציבורי, בפיקוח משרד החינוך והמועצה האזורית דרום השרון.

השירות הפסיכולוגי החינוכי שם לו למטרה לתת מענה מיטבי ככל הניתן לאוכלוסיית תלמידי מועצת דרום השרון בגנים ובמערכות בית הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. 

רווחת הילד מחייבת את הפסיכולוג החינוכי להתמקד במספר ממדים:

​​​

במימד המערכתי

הפסיכולוג החינוכי מחזיק לנגד עיניו את ההשפעה ההדדית של הסביבה החינוכית על הילד ולהפך, ולכן הוא שואף דרך עבודה עם הצוות וההורים להביא לשינוי בסביבה אשר מיטיב עם הילד

Teacher and Pupil
bottom of page